Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από το ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει φέτος για πρώτη φορά, Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» για τους φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων ΑΕΙ.

Λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών και μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το Ίδρυμα αποφάσισε τη συνέχιση της προσφοράς του εν λόγω προγράμματος από τις 03 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου με ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις 18 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.

Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο (2) Θ.Ε. που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 30

1. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

2. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ. Προϋποθέσεις Εισαγωγής του Προγράμματος Σκοπός – Περιγραφή Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι οι απόφοιτοι των Π.Σ. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.

Πληροφορίες

Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο (2) Θ.Ε. που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η μεμονωμένη ολοκλήρωση των Θ.Ε. οδηγεί ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία Θ.Ε., σε πιστοποιητικό παρακολούθησης Θ.Ε.. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΔΕ στο οποίο φοιτά. Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 30 Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: ένα (1) ακαδημαϊκό έτος Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Ίδρυση Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ξεκινάει τη λειτουργία του από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020: 300* Γίνονται δεκτοί: 1. απόφοιτοι τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών τμημάτων ή συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. *Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν 250 θέσεις. 2. φοιτητές των ως άνω τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα ή οι Θεματικές Ενότητες που υπολείπονται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους δεν υπερβαίνουν τα 60 ECTS. *Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν 50 θέσεις.

Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών πρέπει να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική. Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 (κατά δήλωση των υποψηφίων). Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Εάν οι προσφερόμενες θέσεις από τη μία κατηγορία υποψηφίων δεν καλυφθούν, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν από επιλαχόντες υποψήφιους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Σημείωση: Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Διάρθρωση/ΘΕ

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος αποτελούμενο από δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) εξαμηνιαίας διάρκειας, ως εξής: 1ο εξάμηνο ΠΔΕ01 Παιδαγωγική και Διδακτική (Υ, 15 ECTS) 2ο εξάμηνο ΠΔΕ02 Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Υ, 15 ECTS) Οδηγίες Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων Ο/η φοιτητής/ήτρια στο α’ εξάμηνο επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) μόνο ΘΕ και συγκεκριμένα τη ΘΕ ΠΔΕ01. Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΔΕ01 ή την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις της ΘΕ ΠΔΕ01, ο/η φοιτητής/ήτρια έχει δικαίωμα να επιλέξει, στο β΄ εξάμηνο, τη δεύτερη ΘΕ του προγράμματος, την ΠΔΕ02.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι ένα ακαδημαϊκό (1) έτος. Για την απόκτηση της βεβαίωσης ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις δύο (2) Θ.Ε. τουπρογράμματος. Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας Χρήστος Τσούμας, Επίκουρος Καθηγητής Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. Ελένη Σφακιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. Βασιλική Μπρίνια, ΕΔΙΠ τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πηγή: Foititikanea.gr

info συγγραφέα Onlearn Ομάδα

Online Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.