Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών ΕΑΠ

Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Είσαι Φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου;

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής στις παρακάτω περιπτώσεις: 1) στους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχουν επιλέξει ναπαρακολουθήσουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων (3 Θ.Ε.) εκτός των εργαστηριακών κύκλων και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτή βαθμό από 8,5 και άνω. 2) στους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων (2 ή 3 αντίστοιχα), σύμφωνα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, όπως ορίζεται από τις Κοσμητείες των Σχολών του Ιδρύματος και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτή βαθμό από 8,5 και άνω.

Η υποτροφία αριστείας, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα αφορά την απαλλαγή εκείνων των θεματικών ενοτήτων στις οποίες αρίστευσε ο φοιτητής κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας. Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ε.Α.Π. αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οικονομική κατάσταση του υποψήφιου για το προηγούμενο οικονομικό έτος του ακαδημαϊκού έτους που αιτείται την υποτροφία. Το φορολογικό έτος προσδιορίζεται σαφώς στο έντυπο της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται: α) στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψήφιου (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β). Σε περίπτωση διαμονής στο εξωτερικό και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδημάτων στη χώρα παραμονής, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίζειμεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδονται από τη χώρα παραμονής. ή β) σε δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τους υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος ….». Η αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά το Ε.Α.Π. είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων. Επίσης, το φορολογητέο εισόδημα, συνολικό οικογενειακό ή ατομικό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50.000,00€, άλλως δεν θα εγκρίνεται υποτροφία, ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά του κριτήρια. Σημειώνεται, ότι η αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κρίνεται απαραίτητη. Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα γονέων και εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του νόμου 1599/86 άλλων φορολογικών ετών δε λαμβάνονται υπόψη.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου: α) i.) έγγαμος/η , ii) διαζευγμένος/η ή σε διάσταση, με προστατευόμενα μέλη (παιδιά), iii) Σύμφωνο συμβίωσης β) αριθμός παιδιών του υποψήφιου που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, δηλαδή: i) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών , ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το αποδεικνύουν με πιστοποιητικό της οικείας σχολής για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψήφιων ορίζεται η 31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. Παράλληλα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ειδικότερα: α) σε περίπτωση διάζευξης θα πρέπει να συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο, β) σε περίπτωση διάστασης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή υπεύθυνη δήλωση όπου ο φοιτητής θα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση και γ) σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του συμφώνου. Αναπηρία του υποψήφιου, συζύγου ή παιδιού/ών του, όπως αυτές προκύπτουν από γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη. Παράλληλα υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αναπηρία γονέα/ων – αδελφού/ής/ών του υποψήφιου. 1. Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ανάπηρο/ους γονέα/εις ως προστατευόμενο/α μέλος/η τους και αποδεικνύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα με τα εξής δικαιολογητικά: α) γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. (Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη), β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει την αναπηρία και γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όπου θα διευκρινίζεται ότι ο γονέας/εις δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης για το αντίστοιχο φορολογικό έτος που εξετάζει κάθε φορά το Ε.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών α, β και γ είναι υποχρεωτική για τη λήψη των μορίων του συγκεκριμένου κριτηρίου. 2. Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο υποψήφιος και ο αδελφός/ή του είναι άγαμοι και β) όταν ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του πιο πάνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση την οποία οφείλει να προσκομίζει. Για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτούνται τα α και β δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου. με πιστοποιητικό της οικείας σχολής για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψήφιων ορίζεται η 31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. Παράλληλα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα: α) σε περίπτωση διάζευξης θα πρέπει να συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο, β) σε περίπτωση διάστασης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή υπεύθυνη δήλωση όπου ο φοιτητής θα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση και γ) σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του συμφώνου. Αναπηρία του υποψήφιου, συζύγου ή παιδιού/ών του, όπως αυτές προκύπτουν από γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη. Παράλληλα υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αναπηρία γονέα/ων – αδελφού/ής/ών του υποψήφιου.

1. Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ανάπηρο/ους γονέα/εις ως προστατευόμενο/α μέλος/η τους και αποδεικνύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα με τα εξής δικαιολογητικά: α) γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α’/θμιας ή Β’/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. (Επισημαίνεται ότι, γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δε διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη), β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου που έχει την αναπηρία και γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όπου θα διευκρινίζεται ότι ο γονέας/εις δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης για το αντίστοιχο φορολογικό έτος που εξετάζει κάθε φορά το Ε.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών α, β και γ είναι υποχρεωτική για τη λήψη των μορίων του συγκεκριμένου κριτηρίου.

2. Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο υποψήφιος και ο αδελφός/ή του είναι άγαμοι και β) όταν ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του πιο πάνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση την οποία οφείλει να προσκομίζει. Για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτούνται τα α και β δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου. Μονογονεϊκή οικογένεια: αφορά τους υποψήφιους που είναι : α) γονείς με προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω (παιδιά) εκτός γάμου, όπως αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 όπου ο υποψήφιος για υποτροφία θα δηλώνει ότι είναι άγαμος β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Προστάτης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας ή β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι τεκμηριώνουν την πολυτεκνική ιδιότητά τους με πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξάμηνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αδέλφια φοιτητές: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι έχουν άγαμα αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σχετική βεβαίωση φοίτησης των αδερφών τους, στην οποία πιστοποιούνται οι σπουδές τους κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας (24ου) ορίζεται η 31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας Στρατιωτική θητεία: αφορά μόνο τους υποψήφιους που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και το αποδεικνύουν με σχετικό έγγραφο της μονάδας τους. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά την περίοδο που ορίζει το Ε.Α.Π. για την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ Για τους νεοεισαχθέντες σε προπτυχιακά προγράμματα, αξιολογείται μόνο ο Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου. Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτήριου τίτλου λυκείου. Στην περίπτωση κτήσης απολυτηρίου τίτλου λυκείου εξωτερικού, θα προσκομίζεται βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού του τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία. Για τους νεοεισαχθέντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα, αξιολογείται ο Βαθμός Πτυχίου. Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Οι τίτλοι του εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη μόνο αν συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. καθώς και από την αντίστοιχη βαθμολογία. Στην περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Π. Για τους υπόλοιπους φοιτητές, αξιολογείται η επίδοσή τους στις Θεματικές Ενότητες που έχουν επιλέξει κατά το ημερολογιακά προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στο Ε.Α.Π. από το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας .

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 1. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας δε θα λαμβάνονται υπόψη. 2. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής τους δε θα λαμβάνονται υπόψη. 3. Έγγραφα που πιστοποιούν κοινωνικά κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη. 4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη. 5. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα έως και έξι μήνες πριν από την καθορισμέν περίοδο υποβολής αιτήσεων υποτροφίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Επισημαίνεται ότι πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές πιστοποιητικό ή έγγραφο δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Γ) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Η αναλυτική μοριοδότηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται οι αιτήσεις υποτροφιών: * Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο από το Ε.Α.Π. Ο Βαθμός Θεματικών Ενοτήτων προκύπτει από το άθροισμα των προβιβάσιμων τελικών βαθμολογιών των Θ.Ε. που έχει επιλέξει ο υποψήφιος κατά το ημερολογιακά προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος του έτους που αιτείται τη χορήγηση υποτροφίας. Ο συνολικός αυτός βαθμός εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες αξιολόγησης ανάλογα με το είδος του προγράμματος (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης)ως εξής:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι συγκεκριμένες ακαδημαϊκές κλίμακες έχουν ως κατώτατο άκρο τη μία προβιβάσιμη Θ.Ε. (Μ.Ο:5×1Θ.Ε.=5) και διαβαθμίζονται κατά τα παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ο μέγιστος αριθμός δήλωσης Θ.Ε. είναι 3, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι 2 ή 3 ή 4 και ως εκ τούτου οι ακαδημαϊκές κλίμακες διαφοροποιούνται στη διαβάθμιση. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι ο στόχος επίτευξης υψηλών μορίων στα ακαδημαϊκά κριτήρια εξαρτάται όχι μόνο από τη βαθμολογική επίδοση αλλά και από τον αριθμό Θ.Ε. που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με τις κλίμακες αυτές αξιολογείται η επίδοση των φοιτητών όλων των Π.Σ. του Ε.Α.Π με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν τους φοιτητές των προγραμμάτων «Διασφάλιση Ποιότητας» (ΔΙΠ) και «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ), για τους οποίους ισχύουν τα ακόλουθα: «Διασφάλιση Ποιότητας» Η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψήφιων του προγράμματος για τη Θ.Ε. ΔΙΠ40 και συγκεκριμένα για τις υποενότητες: Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας, είναι μη μοριοδοτήσιμη στην αίτηση χορήγησης υποτροφίας, επειδή η βαθμολογία τους δεν συνυπολογίζεται στο τελικό βαθμό πτυχίου των φοιτητών. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» Σύμφωνα με την διάρθρωση σπουδών του προγράμματος η επιπλέον παρακολούθηση Εργαστηριακών Ενοτήτων οδηγεί στη δημιουργία μίας ακόμα κλίμακας αξιολόγησης ακαδημαϊκών κριτηρίων. Έτσι, για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών με βάση το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν μόνο θεωρητικές και όχι εργαστηριακές ενότητες βάσει της διάρθρωσης του προγράμματος, θα ισχύει η παραπάνω ακαδημαϊκή κλίμακα που ισχύει για όλους τους φοιτητές των άλλων προπτυχιακών προγραμμάτων (βλ. κλίμακα από 5 έως 23,1& άνω), ενώ για τους υπόλοιπους φοιτητές του ΦΥΕ οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές ενότητες, ισχύει η παρακάτω κλίμακα αξιολόγησης:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Καλώς: 2,5-16 3 Λίαν Καλώς: 16,1-26,8 6 Άριστα : 26,9 & άνω 12 Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι το κατώτατο άκρο της νέας κλίμακας ξεκινά από έναν προβιβάσιμο εργαστηριακό κύκλο ο οποίος και βαθμολογικά ισοδυναμεί με μισή Θ.Ε. (Μ.Ο. Εργ. Κύκλου: 5x 0,5Θ.Ε.=2,5). Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η διαδικασία που ακολουθείται κάθε ακαδημαϊκό έτος για τη χορήγηση υποτροφιών είναι η εξής: 1. Το οικονομικό τμήμα (ΟΙ.Τ.) εισηγείται στη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. το ποσοστό των Φ.ΘΕ. («φοιτητές x Θεματικές Ενότητες » = Φ.ΘΕ.) σε σχέση με το συνολικό αριθμό Φ.ΘΕ. του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο πρόκειται να χορηγηθούν υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής από τη συμμετοχή στις δαπάνες των σπουδών.

Η εισήγηση του ΟΙ.Τ. θα στηρίζεται στις οικονομικές δυνατότητες που διαμορφώνονται κάθε οικονομικό έτος και η Δ.Ε. θα αποφασίζει τελικά. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. ορίζονται τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας (άρθρο 3 Ν.3027/2002). 2. Το ποσοστό Φ.ΘΕ, που αποφασίζει η Δ.Ε. για τη χορήγηση υποτροφιών κατανέμεται εξίσου σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.), ανάλογα με το συνολικό αριθμό των δηλωθέντων Φ.ΘΕ κάθε Π.Σ. Πέραν του ποσοστού αυτού τίθεται παράλληλα βάση μορίων χορήγησης υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος που ισχύει για όλα τα Π.Σ. του Ε.Α.Π., με απόφαση της Δ.Ε. 3. Διευκρινίζεται ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού θ.ε που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον θ.ε δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας. 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν: α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους. 5. Υποβολή αίτησης χορήγησης υποτροφίας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς το Γραφείο Υποτροφιών (Γ.Υ.) το έντυπο «Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: α) Νεοεισαχθέντες Οι νεοεισαχθέντες υποψήφιοι υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα υποτροφίας ανάλογα με την κατηγορία εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π. (Α, τυχόν Β ή Γ). Συγκεκριμένα οι επιλεγέντες της Α κατηγορίας κατά την περίοδο που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Ε.Α.Π., ενώ οι τυχόν επιλεγέντες των κατηγοριών Β, Γ, όποτε το Ε.Α.Π. καθορίσει με ανακοίνωσή του στο διαδύκτιο ή με απλή ενημέρωση των φοιτητών. Διευκρινίζεται ότι οι νεοεισαχθέντες υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να καταθέτουν δικαιολογητικά για τα οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια που προβλέπονται από τον συγκεκριμένο κανονισμό. β) Υπόλοιποι φοιτητές Οι υπόλοιποι φοιτητές του Ε.Α.Π. υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα υποτροφίας τον Απρίλιο κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε άλλοτε το Ε.Α.Π. καθορίσει με ανακοίνωσή του στο διαδύκτιο ή με απλή ενημέρωση των φοιτητών. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και έχουν δικαίωμα υποβολής (βλ. Διαδικασία παρ. 4) θα πρέπει να καταθέτουν δικαιολογητικά μόνο για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται από τον συγκεκριμένο κανονισμό. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια των υποψήφιων θα συμπληρώνονται από το Γραφείο Υποτροφιών αφού έχει ολοκληρωθεί η περίοδος τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους που εξετάζεται η επίδοσή τους. 6. Οι αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών που υποβάλλουν οι νεοεισαχθέντες και οι υπόλοιποι φοιτητές του Ε.Α.Π. εξετάζονται όλες μαζί, ανά Π.Σ. Η αξιολόγησή τους γίνεται από το Γ.Υ. το οποίο μοριοποιεί τα προκαθορισμένα κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά) και συντάσσει πίνακες αντιστοίχησης των ανωτέρω παραμέτρων με αριθμούς μορίων. Κατά συνέπεια εξάγεται ένας τελικός βαθμός μορίων για κάθε υποψήφιο, που έχει προκύψει από την άθροιση των μορίων των τριών κατηγοριών. 7. Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, το Γ.Υ συντάσσει τους πίνακες αντιστοίχησης των υποψήφιων δικαιούχων υποτροφίας σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε για τη βάση μορίων χορήγησης υποτροφιών.

Οι πίνακες αντιστοίχησης των υποψήφιων δικαιούχων υποτροφίας ελέγχονται από τριμελή επιτροπή ορισμένη από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π., αποτελούμενη από τους: α) προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος, β) προϊστάμενο Τμήματος Εκπαίδευσης και γ) προϊστάμενο Τμήματος Μητρώου Φοιτητών. Η τριμελής επιτροπή εισηγείται και προτείνει για κάθε Π.Σ. τις υποτροφίες που πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα πάντα με την απόφαση που έχει λάβει κάθε φορά η Δ.Ε. (βλ. Διαδικασία παρ.1&2).Οι σχετικοί πίνακες υποβάλλονται στη Δ.Ε. για την οριστική έγκρισή τους. 8. Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η Δ.Ε. αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Ε.Α.Π. στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο. 9. Το Γ.Υ. μετά την ανάρτηση των υποτρόφων ενημερώνει μόνο τους δικαιούχους μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσω της Δικτυακής Πύλης του Ε.Α.Π., open.eap.gr στην καρτέλα “Αποτελέσματα Υποτροφιών” σχετικά με το ποσό της υποτροφίας και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Η επιστροφή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών διεκπεραιώνεται από το Οικονομικό Τμήμα. 10. Όσοι υποψήφιοι δε συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια ώστε να συμπεριληφθούν στους υπότροφους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και την ανάρτησή τους στα Γραφεία του Ε.Α.Π. ως και από την καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του ιδρύματος στο διαδίκτυο. Τονίζεται ότι νέα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι φοιτητές για πρώτη φορά με την ένστασή τους θα κρίνονται εκπρόθεσμα εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δε θα λαμβάνονται υπόψη. 11. Η Δ.Ε. ορίζει τριμελή επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων που εξετάζει και αποφασίζει σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις. 12. Επειδή για τον προσδιορισμό του συνόλου Φ.ΘΕ κάθε έτους απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. από τους φοιτητές και να έχουν συγκροτηθεί τα τμήματα, η απονομή υποτροφιών θα ολοκληρώνεται μετά την έναρξη σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους σε εύλογο χρονικό διάστημα. 13.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον ανωτέρω Κανονισμό οποιαδήποτε στιγμή με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή του. Η παραπάνω διαδικασία θα τηρηθεί για τη χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και στο εξής.

info συγγραφέα Onlearn Ομάδα

Online Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.