Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νομοσχέδιο ΑΕΙ: «Πέρασε» το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οριστικοποιείται πλήρως η νέα αρχιτεκτονική για τα Πανεπιστήμια της χώρας. Στη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια συμμετείχαν 247 βουλευτές, με 147 να ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου και 100 κατά.

Oι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τον Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίού (Ε.Α.Π.) Με τις προτεινόμενες διατάξεις ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ως ακαδημαϊκή μονάδα τον ιδρύματος με έδρα την Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό, η τεχνογνωσία του Ε.Α.Π. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θα αξιοποιηθεί για την οργάνωση εmμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και τον Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τα υποψήφια μέλη των κατηγοριών αυτών προσωπικού, σε συνεργασία πάντα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Για πρώτη φορά η Πολιτεία μέσω ενός Α.Ε.Ι. υλοποιεί σε εθνική κλίμακα την οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όχι μόνο με διά ζώσης αλλά και με εξ αποστάσεως μέθοδο, που σημαίνει δυνατότητες πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαμένουν σε όλη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με την ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με το ν. 4547/2018 (Α’ 102), τα οποία είναι επιφορτισμένα με την οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο, εκδηλώνει την μέριμνα της Πολιτείας για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη μέσω αυτής ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνεται το ποσοστό επί του ύψους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών τον Ε.Α.Π., το οποίο μπορεί, με απόφαση της Συγκλήτου, να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη τον ιδρύματος. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο …. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τον Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίού (Ε.Α.Π.) Στο ν. 2552/1997 (Α’266) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 2 τον άρθρου 3, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτ. β” της παρ. 7 τον άρθρον 3 τον ν. 3027/2002 (Α’ 152), αντικαθίσταται ως εξής: «Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) και ένα μέλος Δ.Ε.Π. τον Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή. »

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρον 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του έβδομου άρθρον του ν. 4405/2016 (Α’ 129), αντικαθίσταται ως εξής: « Με απόφαση της Συγκλήτου μεταφέρεται ποσοστό έως 25%, επί του ύψούς της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών, από τον τακτικό προϋπολογισμό τον Ιδρύματος στον ΕΛΚΕ. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή τον ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας τον Ιδρύματος, δαπάνη. Η διαχείριση του ως άνω ποσοστού πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και αποτελεί έσοδό τον. Η απόφαση της Συγκλήτου για τη μεταφορά στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ως άνω ποσοστού μπορεί να εκδίδεται εφ’ άπαξ ή κατά περίπτωση.».

3. “Υστερα από το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) 1. Στο Ε.Α.Π. ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ως ακαδημαϊκή μονάδα τον Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα. 2. Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών των κατηγοριών αυτών προσωπικού.

4. Για την εκπλήρωση τον σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.: α) Εφαρμόζει σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους, με τη μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. β) Εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων. γ) Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσματα και συμπεράσματα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων. δ) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων πού σχετίζονται με τον σκοπό τον. ε) Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκμηριώνει καινοτόμες μεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης τον ανθρώπινου δυναμικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως. στ) Συμβάλλεται με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.

5. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινσπτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων. 5. Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία ορίζονται και ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι μεταξύ των μελών του. Η Θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, κατά προτίμηση με εμπειρία σχετική με τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., όπως ιδίως στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στη μάθηση από απόσταση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρμοδιότητες των παρ. 8 και 9, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, και απαλλάσσονται των διδακτΙκών τους καθηκόντων στο Ε.Α.Π.- Η κατοχή των θέσεων τον Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπον οργάνου διοίκησης στο Ε.Α.Π.

6. Αν, γιΙα οποιονδήποτε λόγο! ο Πρόεδρος τον Συμβούλίου απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

7. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) αποφασίζει για όλα τα Θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., β) ρυθμίζει Θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, δ) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητες τον Κέντρου, ε) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση του σκοπού του Κέντρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

8. Ο Πρόεδρος τον Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του, εισηγείται τα Θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος τον Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση τον εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε.

9. Οι Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων τον Συμβουλίου στον τομέα ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

10. Ως διδάσκοντες στα επιμορφωπκά προγράμματα απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. τον ιδρύματος.

11. Για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι εmμορφούμενοι μπορεί να καταβάλουν οικονομική συμμετοχή, σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 6 τον άρθρον 5.

12. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε. χώροι και εξοπλισμοί του Ε.Α.Π. για την εγκατάσταση και λειτουργία τον.

13. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της παρ. 2 τον άρθρον 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).

14. Πόροι του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ε.Α.Π. ειδικά για τη λειτουργία τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε, β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου, γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων, ε) οικονομική συμμετοχή των εmμορφούμενων, εφόσον προβλέπεται για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, στ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτύξη τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε.

15. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τον Συμβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τον Κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται: α) ο τρόπος λειτουργίας τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καθώς και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και αποτίμησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, β) η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων και ο τύπος των απονεμόμενων πιστοποιητικών, γ) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου, δ) οι ειδικότερες αρμοδιότητες τον Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Συμβουλίου, ε) η διαδικασία παύσης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών τον Συμβουλίου, στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τον προσωπικού, η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμένων στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε., Θ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τον κέντρου, ι) οι τρόποι διάχύσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων τον, ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, ιβ) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ιγ) κάθε άλλο Θέμα σχετικό με την οργάνωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., την εύρυθμη λειτουργία τον και την εκπλήρωση του σκοπού του.

17. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Ε.ΚΕ.Π.Ε., ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, “Ερευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος. Τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, εκτός από οδοιπορικά έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησης, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. τον ν. 4336/2015 (Α’ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρον 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ίδιον νόμου.

18. Για την υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. μπορεί να απασχολείται προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 2 τον ν. 2621/1998 (Α’ 136). ». 4. α) Στο τέλος της παρ. 1 τον άρθρον 10, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτ. α’ της παρ. 10 τον άρθρον 83 τον ν. 4485/2017, προστίθεται περίπτ. δ’ ως εξής: «δ) Ο Πρόεδρος τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.». β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφού αρχίζει από τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 τον ν. 2552/1997, όπως η παράγραφος αυτή προστίθεται με την παρ. 5 του παρόντος άρθρον. 5. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως εξής:

«14. “Εως τη συγκρότηση σε σώμα της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., το Συμβούλιο του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται με απόφαση τον Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και λοιπά μέλη τον Συμβουλίου ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. τον Ε.Α.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α’, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή ερευνητές, κατά προτίμηση με εμπειρία σχετική με τις δράσεις τον Ε.Κ.ΕΠ.Ε. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδροι τον Συμβουλίου απαλλάσσονται των διδακτικών καθηκόντων τους στα οικεία Α.Ε.Ι.»

15. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. της παρ. 16 τον άρθρον 9Α καταρτίζεται το αργότερο σε εννέα (9) μήνες από τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 14 τον παρόντος άρθρον. ».

Πηγή: Foititikanea.gr

info συγγραφέα Onlearn Ομάδα

Online Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.